perfume-with-passion-header

 

headerfullsky-nl.jpg

 

Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden per 16 juni 2015:

Gelieve onderhavige algemene voorwaarden samen met onze privacyregeling, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met DERQX, door te lezen. Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend.

 

Prijzen en levering:
De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt, gelden alleen voor internetbestellingen en zijn inclusief BTW.

Levering:
De levering geschiedt franco huis, tenzij anders vermeld. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen (staking, lock-out) zijn wij niet aansprakelijk. 
Levering vindt plaats, na ontvangst van de betaling.

Bedenktijd:
De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst, de aankoop zonder opgave van reden ongedaan te maken en het aangeschafte artikel te retourneren. Voorwaarde is wel dat het artikel ongebruikt en onbeschadigd is en dat de verzegeling van de verpakking nog intact is. Ook moet het product binnen 14 dagen na melding van terugzending, geretourneerd zijn. De retourverzendkosten zijn voor rekening van de klant. Het aankoopbedrag zal teruggestort worden, nadat het geretourneerde product in goede staat door DERQX ontvangen is. Tevens zal de bij de aankoop verstrekte DERQX-code komen te vervallen. Als u een product wilt retourneren moet u het hiervoor bestemde formulier invullen. Dit formulier kunt u hier vinden.

Uitbetaling van tegoeden:
Tegoeden die verdiend zijn door middel van door DERQX verstrekte DERQX-code worden wekelijks uitgekeerd op een door u aan te geven bankrekening. Tegoeden kunnen niet in contanten of natura worden uitgekeerd. Tegoeden worden niet eerder uitgekeerd dan na het verstrijken van de 14 dagen bedenktijd (het product kan immers binnen die periode geretourneerd worden), nadat de betreffende bestelling geplaatst en betaald is. De gebruiker/klant heeft zelf de verantwoordelijkheid om verworven inkomsten gemaakt met behulp van ons verkoopmodel, aan te geven bij de hiervoor bestaande instanties. DERQX draagt hier geen enkele verantwoordelijkheid in.

Garantie:
Gebreken moeten uiterlijk binnen 24 uur na levering, schriftelijk worden gemeld. Bij een tijdig gemelde, terechte klacht zorgen wij in geval van materiële gebreken voor vervanging. Indien het voorgaande niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u verzoeken om annulering van de koopovereenkomst. Overige vorderingen zijn uitgesloten, tenzij ze berusten op grove nalatigheid en opzet van onze kant. De klant draagt de kosten van het retour zenden van de vermeende gebrekkige waar.

Betaling:
Wij leveren tegen vooruit betaling. Bedrijven kunnen betalen op rekening na goedkeuring van onze administratie, bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Bij achterstallige betaling hebben wij het recht om vanaf het betreffende tijdstip onverwijld rente wegens te late betaling ter hoogte van het officiële rentetarief van de bank voor open rekening- courantkredieten in rekening te brengen. Doet zich een wezenlijke verslechtering van uw financiële positie voor, dan hebben wij het recht de gehele resterende schuld op te eisen en bovendien zekerheden te verlangen.

Rechts- en forumkeuze:
Op deze algemene voorwaarden en op alle rechtsbetrekkingen tussen u en ons is het Nederlands Recht toepassing.

Vrijwaring voor gevolgschade:
DERQX is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van de producten.

 

Zie hier voor archief algemene voorwaarden

  

1-arrow

Koop een flacon

Koop zelf een flacon "the power of passion" en ontvang je eigen persoonlijke code.

2-arrow

Vertel je vrienden 

Laat je vrienden verleiden door "the power of passion". Gun hen dezelfde sensatie en vertel het verder.

3-arrow

Krijg geld terug 

Deel jouw kortingscode met vrienden. Bestelt iemand met jouw code?
Dan krijgt jouw vriend
€10,- korting en jij €25,- terug! 
Hier vind je de uitleg

spacer

 

 

FAQ | Algemene voorwaarden| Privacy | Mijn pagina